Business is booming.

Vui lòng giúp tôi câu hỏi này và cho tôi 5 sao để bình chọn. Vui lòng đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Dan.

0
Vui lòng giúp tôi câu hỏi này và cho tôi 5 sao để bình chọn. Vui lòng đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Dan.

Câu trả lời ( )

 1. Kimlien

  0

  2022-05-25T22: 39: 09 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:39 tối
  Câu trả lời

  * Bối cảnh lịch sử:

  – Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đã tạo thuận lợi cho sự phát triển của phong trào đấu tranh cách mạng cả nước.

  Hoạt động của ba tổ chức cộng sản riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng đã gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng.

  – Việc cấp bách hiện nay là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.

  – Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và theo yêu cầu của những người Cộng sản Đông Dương, cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất.

  * Nội dung hội nghị:

  Hội nghị diễn ra từ ngày 6-1 đến 8-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).

  – Nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

  – Tán thành vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Hiến pháp vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc viết. Được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
  Chương trình chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một chương trình cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào tình hình cụ thể Việt Nam. , mang tính dân tộc và giai cấp sâu sắc.

  – Ngày 24/02/1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cũng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  – Sau đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960) quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

 2. Ngocquynh

  0

  2022-05-25T22: 39: 25 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:39 tối
  Câu trả lời

  a, Hội nghị thành lập Đảng cộng sản

  Bao gồm Tổng quan ngắn gọn, chiến lược ngắn gọn, quy tắc tóm tắt

  b, Từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị của ba tổ chức cộng sản được tổ chức tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua đường lối chính ngắn gọn, sách lược vắn tắt và điều lệ ngắn gọn của đảng.

  Đại hội hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam có ý nghĩa lịch sử là Đại hội thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta đầu thế kỷ 20; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình chọn lọc, sàng lọc cốt truyện nghiêm ngặt và sự chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. .

  Là một dấu mốc, một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đề nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua xác định cách mạng Việt Nam phải lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng đúng đắn duy nhất để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh và đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.