Business is booming.

Vật lý lớp 10 Bài 19: Hạt mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Thả 1 chạm đất, sau đó thả 5 bắt đầu rơi. Tìm tài khoản

0
Vật lý lớp 10 Bài 19: Hạt mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Thả 1 chạm đất, sau đó thả 5 bắt đầu rơi. Tìm tài khoản

Trả lời ( )

 1. hoaiphuong

  0

  2022-04-10T06: 16: 06 + 00: 00 Ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 6:16 sáng
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  7m, 5m, 3m, 1m

  Giải thích các bước:

  $ g = 10 triệu / {s ^ 2} $

  Gọi $ {t_0} $ là khoảng thời gian giữa các giọt nước

  Có 5 giọt nước → Có 4 khoảng thời gian

  $ Rightarrow $ Thời gian thả 1 là 4 $ {t_0} $

  Khi giọt đầu tiên chạm đất, chúng ta có:

  $ s = g. {(4t_0) ^ 2} .0,5 = $ 16

  $ đến t_0 = {{ sqrt 5} hơn 5} (s) $

  $ Rightarrow $ thời gian gửi tiền: $ t = 4 dfrac {{ sqrt 5}} {5} s $

  Chọn gốc thời gian khi giọt thời gian 1 rơi xuống, chúng ta có khoảng cách rơi của các giọt tại thời điểm $ t = 4 dfrac {{ sqrt 5}} {5} s $ là:

  + Thả 1: $ {s_1} = dfrac {1} {2} g {t ^ 2} = 16 triệu đô la

  + Thả 2: ({s_2} = dfrac {1} {2} g { left ({t – dfrac {{ sqrt 5}} {5}} right) ^ 2} = dfrac {1} {2} .10. { Left ({4 dfrac {{ sqrt 5}} {5} – dfrac {{ sqrt 5}} {5}} right) ^ 2} = 9 phút )

  + Thả 3: $ {s_3} = dfrac {1} {2} g { left ({t – 2 dfrac {{ sqrt 5}} {5}} right) ^ 2} = 4 triệu $

  + Thả 4: $ {s_4} = dfrac {1} {2} g { left ({t – 3 dfrac {{ sqrt 5}} {5}} right) ^ 2} = 1 triệu $

  + Thả 5: $ {s_5} = dfrac {1} {2} g { left ({t – 4 dfrac {{ sqrt 5}} {5}} right) ^ 2} = 0 $

  Khi đó khoảng cách giữa các lần giảm liên tiếp:

  + Thả 1 so với Thả 2: $ Delta {s_ {12}} = {s_1} – {s_2} = 7 triệu đô la

  + Thả 2 so với Thả 3: $ Delta {s_ {23}} = {s_2} – {s_3} = 5 triệu đô la

  + Thả 3 so với Thả 4: $ Delta {s_ {34}} = {s_3} – {s_4} = 3 triệu đô la

  + Thả 4 so với Thả 5: $ Delta {s_ {45}} = {s_4} – {s_5} = 1 triệu đô la

 2. mainoc

  0

  2022-04-10T06: 16: 40 + 00: 00 Ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 6:16 sáng
  Trả lời

  Đáp số: 7phút

  Giải thích các bước:

  Giọt nước vỡ ra cách nhau một khoảng thời gian là t.

  thời gian để mùa thu 1 rơi là $ t_ {1} $ = 4t

  h = 16 phút nhưng h = $ frac {1} {2} $ g $ t_ {1} ^ 2 $ = 5 $ t_ {1} ^ 2 $

  => $ t_ {1} $ = $ frac {4√5} {5} $ => t = $ frac {√5} {5} $

  tính theo cách tương tự h2 thì thu được h1-h2

  những giọt khác cũng tương tự

Leave A Reply

Your email address will not be published.