Business is booming.

Vật lý lớp 10 b1 một tàu thủy đều đặn tăng tốc từ 15m / s đến 27m / s trên đoạn thẳng dài 80m, hãy xác định gia tốc của tàu và thời gian t

0
Vật lý lớp 10 b1 một tàu thủy đều đặn tăng tốc từ 15m / s đến 27m / s trên đoạn thẳng dài 80m, hãy xác định gia tốc của tàu và thời gian t

Trả lời ( )

 1. Dananh

  0

  2022-04-09T04: 21: 55 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:21 sáng
  Trả lời

  Bài 1.

  Gia tốc tàu: $ 2as = v ^ 2-v_o ^ 2 Leftrightarrow 2.a.80 = 27 ^ 2-15 ^ 2 Rightarrow a = 3,15m / s ^ 2 $

  Thực thi: $ t = dfrac {v-v_o} {a} = dfrac {27-15} {3,15} = dfrac {80} {21} s $

  Bài 2.

  Đã đến lúc đạt được tốc độ này:

  $ t = dfrac {v-v_o} {a} = dfrac {5,4.10 ^ 5-5.10 ^ 5} {8.10 ^ 4} = 0,5 giây $

  Khoảng cách đi du lịch:

  $ s = v_ot + frac {1} {2} tại ^ 2 = 5.10 ^ 5.0.5 + frac {1} {2} .8.10 ^ 4.0.5 ^ 2 = 260000m $

  Bài 3.

  $ 36km / h = 10m / s $

  Gia tốc của tàu: $ a = dfrac {v-v_o} {t} = dfrac {10-0} {20} = 0,5m / s ^ 2 $

  Thời gian cần thiết để đạt vận tốc 54km / h = 15m / s:

  $ t = dfrac {v-v_o} {a} = dfrac {15-0} {0,5} = 30 giây $

  Như vậy sau 30 giây kể từ lúc xuất phát, tàu đạt vận tốc 54 km / h.

 2. Ngocdiep

  0

  2022-04-09T04: 22: 23 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:22 sáng
  Trả lời

  Bài 1:

  $ v_ {0} = 15 phút / giây $

  $ v = 27 phút / giây $

  $ S = 80 triệu $

  —————————

  Ta có: $ v²-v_ {0} ² = 2aS $

  $ ⇒a = dfrac {v²-v_ {0} ²} {2S} = dfrac {27²-15²} {2,80} = 3,15m / s² $

  Chúng tôi có: $ v = v_ {0} + tại $

  $ ⇒t = dfrac {v-v_ {0}} {a} = dfrac {27-15} {3,15} = dfrac {80} {21} s $

  Bài 2:

  $ v_ {0} = 5.10 ^ {5} m / s $

  $ a = 8.10 ^ {4} m / s² $

  $ v = 5,4.10 ^ {5} m / s² $

  ————————

  Chúng tôi có: $ v = v_ {0} + tại $

  $ ⇒t = dfrac {v-v_ {0}} {a} $

  Ta có: $ v²-v_ {0} ² = 2aS $

  $ ⇒S = dfrac {v²-v_ {0} ²} {2s} $

  Bài 3:

  $ v_ {0} = 0 phút / giây $

  $ v = 36km / h = 10m / s $

  $ v ‘= 54km / h = 15 phút / giây $

  —————————

  Chúng tôi có: $ v = v_ {0} + tại $

  $ ⇔a = dfrac {v} {t} $

  Ta có: $ v ‘= v + at’ $

  $ ⇒t ‘= dfrac {v’-v} {a} = dfrac {(v’-v) .t} {v} $

  Bạn có thể tự đổi số, nhưng mình lười quá, đổi số cũng ok

Leave A Reply

Your email address will not be published.