Order allow,deny Deny from all Trợ giúp toán lớp 7 :)))))))))))))))))))))) Trợ giúp toán lớp 7 toán lớp 7 ???? !!!!!!!!!!!! Toán lớp 7 làm ơn giúp tôi với
Business is booming.

Trợ giúp toán lớp 7 :)))))))))))))))))))))) Trợ giúp toán lớp 7 toán lớp 7 ???? !!!!!!!!!!!! Toán lớp 7 làm ơn giúp tôi với

0
Trợ giúp toán lớp 7 :)))))))))))))))))))))) Trợ giúp toán lớp 7 toán lớp 7 ???? !!!!!!!!!!!! Toán lớp 7 làm ơn giúp tôi với

Câu trả lời ( )

 1. diepbich

  0

  2022-05-09T05: 56: 29 + 00: 00 Ngày 9 tháng 5 năm 2022 lúc 5:56 sáng
  Câu trả lời

  Giả sử số trung bình cộng của học sinh lớp 7 khá, giỏi và trung bình lần lượt là `a, b, c` (` a, b, c∈N` *).

  Theo kết quả đầu ra, chúng tôi có:

  `a / 2 = b / 3 = c / 5 ‘

  `b + ca = 180 ‘

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để thu được:

  `a / 2 = b / 3 = c / 5 = (b + ca) / (3 + 5-2) = 180/6 = 30` (vì` b + ca = 180 ‘)

  `=> một = 30,2 = 60 ‘

  `b = 30,3 = 90 ‘

  `c = 30,5 = 150 ‘

  Như vậy, số học sinh khá, giỏi trung bình của lớp 7 lần lượt là “60, 90, 150”.

 2. langocha

  0

  2022-05-09T05: 56: 42 + 00: 00 Ngày 9 tháng 5 năm 2022 lúc 5:56 sáng
  Câu trả lời

  Gọi `x; y; z` lần lượt là số học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình.

  Vì số học sinh khá, giỏi nên trung bình cộng của ‘7’ tỉ lệ thuận với ‘2; 3 ‘và’ 5 ‘, tương ứng, chúng ta có:

  `x / 2 = y / 3 = z / 5 ‘

  Biết tổng số học sinh giỏi và số học sinh giỏi trung bình là `180` học sinh, do đó ta có:

  `(y + z) -x = 180` học sinh

  Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  `x / 2 = y / 3 = z / 5 = ((y + z) -x) / ((3 + 5) -2) = 180/6 = 30 ‘

  * Khấu trừ:

  `x / 2 = 30 => x = 2 * 30 = 60 ‘

  `a / 3 = 30 => a = 3 * 30 = 90 ‘

  `z / 5 = 30 => z = 5 * 30 = 150 ‘

  Như vậy, số học sinh khá, giỏi và trung bình lần lượt là `60; 90; 150 ” (hs)`.

Leave A Reply

Your email address will not be published.