Business is booming.

Toán lớp 8 Sử dụng hằng đẳng thức hãy tính: (2x-3) ^ 3 (a + 2b) ^ 3 (a + b + c) ^ 2 (abc) ^ 2 Xin giúp em trong đêm

0
Toán lớp 8 Sử dụng hằng đẳng thức hãy tính: (2x-3) ^ 3 (a + 2b) ^ 3 (a + b + c) ^ 2 (abc) ^ 2 Xin giúp em trong đêm

Câu trả lời ( )

 1. Giahan

  0

  2022-07-10T09: 38: 42 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:38
  Câu trả lời

  `(2x-3) ^ 3 = (2x) ^ 2 – 3. (2x) ^ 2 .3 + 3. 2x .3 ^ 2 – 3 ^ 3`

  `= 8x ^ 3 – 36x ^ 2 + 54x – 27 ‘

  `(a + 2b) ^ 3 = a ^ 3 + 3.a ^ 2 .2b + 3.a. (2b) ^ 2 + (2b) ^ 3`

  `= a ^ 3 + 6a ^ 2 b + 12ab ^ 2 + 8a ^ 3`

  `-> text {Sử dụng số 5:} (AB) ^ 3 = A ^ 3 – 3A ^ 2 B + 3AB ^ 2 – B ^ 3`

  `(a + b + c) ^ 2 = [(a+b) +c]^ 2 ‘

  `= (a + b) ^ 2 + 2. (a + b) .c + c ^ 2`

  `= a ^ 2 + 2ab + b ^ 2 + 2ac + 2bc + c ^ 2`

  `-> text {Sử dụng số 1:} (A + B) ^ 2 = A ^ 2 + 2AB + B ^ 2`

  `(abc) ^ 2 = [(a-b) – c]^ 2 ‘

  `= (ab) ^ 2 – 2 (a + b) c + c ^ 2`

  `= a ^ 2 – 2ab + b ^ 2 – 2ac – 2bc + c ^ 2`

  `-> text {Sử dụng số 2:} (AB) ^ 2 = A ^ 2 – 2AB + B ^ 2`

 2. Cảm ơn

  0

  2022-07-10T09: 39: 09 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:39
  Câu trả lời

  (2x-3) ³

  = (2x) ³-3. (2x) ².3 + 3.2x.3²-3³

  = 8x³-36x² + 54x-27

  (a + 2b) ³

  = a³ + 3.a².2b + 3.a. (2b) ² + (2b) ³

  = a³ + 6a²b + 12ab² + 8b³

  (a + b + c) ²

  C1:

  = (a + b + c). (a + b + c)

  = a² + ab + ac + ab + b² + bc + ac + bc + c²

  = a² + (ab + ab) + (ac + ac) + b² + (bc + bc) + c²

  = a² + 2ab + 2ac + b² + 2bc + c²

  C2:

  = [(a+b)+c]

  = (a + b) ² + 2. (a + b) .c + c²

  = a² + 2ab + b² + (2a + 2b) .c + c²

  = a² + 2ab + b² + 2ac + 2bc + c²

  (abc) ²

  C1

  = (abc). (abc)

  = a²-ab-ac-ab + b² + bc-ac + bc + c²

  = a²- (ab + ab) – (ac + ac) + b² + (bc + bc) + c²

  = a²-2ab-2ac + b² + 2bc + c²

  #anhnguyenff

Leave A Reply

Your email address will not be published.