Business is booming.

Toán lớp 7 Các bạn giúp mình giải nhé :(

0
Toán lớp 7 Các bạn giúp mình giải nhé :(

Câu trả lời ( )

 1. cattuong

  0

  2022-07-10T21: 31: 23 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:31 Chiều
  Câu trả lời

  Bài 2′:

  `a,` Từ `a / b = -1 / 3`

  `=> a / 1 = b / (- 3) ‘

  `=> a / 1 = (2b) / (- 6) ‘

  Áp dụng tính chất của các tỷ số bằng nhau, chúng ta nhận được:

  `a / 1 = (2b) / (- 6) = (a – 2b) / (1 – (-6)) = 14/7 = 2`

  `* a / 1 = 2 => a = 2. 1 = 2 ‘

  `* b / (- 3) = 2 => b = 2. (-3) = -6 ‘

  Vậy `(a; b) = (2; – 6) ‘

  `b, | 2a – 3 | + 1/3 = 10/3 ‘

  `| 2a – 3 | = 10/3 – 1/3 ‘

  `| 2a – 3 | = 3 ‘

  `=> 2a – 3 = 3` hoặc` 2a – 3 = -3 ‘

  Nếu ‘2a – 3 = 3’; Nếu `2a – 3 = -3`

  `2a = 3 + 3`; `2a = -3 + 3 ‘

  `2a = 6`; `2a = 0 ‘

  `a = 3`; `a = 0`

  Vì vậy, tại trong {3; 0}

  `c, 2/9. 3 ^ (a + 1) – 4. 3 ^ a = -90 ‘

  `2/9. 3 ^ a. 3 – 4. 3 ^ a = -90 ‘

  `2/3. 3 ^ a – 4. 3 ^ a = -90 ‘

  `3 ^ a. (2/3 – 4) = -90 ‘

  `3 ^ a. (2/3 – 12/3) = -90 ‘

  `3 ^ a. (-10) / 3 = -90 ‘

  `3 ^ a = -90: (-10) / 3 ‘

  `3 ^ a = 27 ‘

  `3 ^ a = 3 ^ 3 ‘

  `=> một = 3 ‘

  Vậy `a = 3`

 2. maianhnhi

  0

  2022-07-10T21: 31: 43 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:31 Chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  a) $ a = 2 $ và $ b = -6 $.

  b) $ a in {0; 3 } $.

  c) $ a = 3 $

  Giải thích các bước:

  $ dfrac ab = dfrac {1} {- 3} Rightarrow -3a = b Rightarrow a = dfrac b {-3} \ Rightarrow a = dfrac {2b} {- 6} = dfrac { a-2b} {1 – (- 6)} = dfrac {14} 7 = 2 \ Mũi tên phải left { begin {matrix} x = 2 \ dfrac b {-3} = 2 Mũi tên phải b = -6 end {matrix} right. $

  Vậy $ a = 2 $ và $ b = -6 $.

  $ b) , | 2a-3 | + dfrac13 = dfrac {10} 3 \ Mũi tên phải | 2a-3 | = 3 \ Mũi tên phải left[begin{matrix}2a-3=3\2a-3=-3end{matrix}rightLeftrightarrowleft[begin{matrix}a=3\a=0end{matrix}right$[begin{matrix}2a-3=32a-3=-3end{matrix}rightLeftrightarrowleft[begin{matrix}a=3a=0end{matrix}right$[begin{matrice}2a-3=32a-3=-3end{matrice}rightLeftrightarrowleft[begin{matrice}a=3a=0end{matrice}right$[begin{matrix}2a-3=3a-3=-3end{matrix}rightLeftrightarrowleft[begin{matrix}a=3a=0end{matrix}right$

  Vì vậy, $ a in {3; 0 } $.

  $ c) , dfrac29 cdot3 ^ {a + 1} -4.3 ^ a = -90 \ Rightarrow dfrac29 cdot3 ^ a.3-4.3 ^ a = -90 \ Rightarrow dfrac23 cdot3 ^ a-4.3 ^ a = -90 \ Mũi tên phải 3 ^ a. left ( dfrac23-4 right) = – 90 \ Mũi tên phải 3 ^ a cdot dfrac {-10} 3 = -90 \ Rightarrow 3 ^ a = 27 \ Rightarrow 3 ^ a = 3 ^ 3 \ Rightarrow a = 3 $

  Vậy $ a = 3 $.

Leave A Reply

Your email address will not be published.