Business is booming.

Toán học lớp 11 Giải phương trình sau 6sin ^ x + 5cosx-2 = 0

0
Toán học lớp 11 Giải phương trình sau 6sin ^ x + 5cosx-2 = 0

Câu trả lời ( )

 1. havu

  0

  2022-07-10T09: 11: 44 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:11
  Câu trả lời

  $ 6sin ^ {2} x + 5cosx – 2 = 0 $

  ⇔ $ 6 – 6cos ^ {2} x + 5cosx – 2 = 0 $

  ⇔ $ – 6cos ^ {2} x + 5cosx + 4 = 0 $

  ⇔ ( trái[ begin{array}{l}cosx=frac{-1}{2}\cosx=frac{4}{3}end{array} right.) 

  ⇔x=$±frac{2π}{3}+k2π$ (vì $frac{4}{3}$ k thỏa mãn)

 2. hoaianh

  0

  2022-07-10T09:12:20+00:00 10/07/2022 at 9:12 sáng
  Reply

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `6sin^2 x+5cos x-2=0`

  `⇔ 6(1-cos^2 x)+5cos x-2=0`

  `⇔ 6cos^2 x-5cos x-4=0`

  `⇔ (3cos x-4)(2cos x+1)=0`

  `⇔` (left[ begin{array}{l}3cos x-4=0\2cos x+1=0end{array} right.) 

  `⇔` (left[ begin{array}{l}3cos x=4\2cos x=-1end{array} right.) 

  `⇔` (left[ begin{array}{l}cos x=dfrac{4}{3} (text{Loại vì cos x $in [-1;1]$}) \ cos x = dfrac {-1} {2} end {array} right. )

  `⇔ x = pm frac {2 pi} {3} + k2 pi (k in mathbb {Z}) ‘

  Vì vậy, `S = { pm frac {2 pi} {3} + k2 pi (k in mathbb {Z})} ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.