Business is booming.

Tin học lớp 11 Câu 2: Viết chương trình nhập 1 số nguyên từ bàn phím a. Kiểm tra xem a có phải là bội của 3 và 5 không? Câu 3: Nhập ba số a, b

0
Tin học lớp 11 Câu 2: Viết chương trình nhập 1 số nguyên từ bàn phím a. Kiểm tra xem a có phải là bội của 3 và 5 không? Câu 3: Nhập ba số a, b

Câu trả lời ( )

 1. tonhi

  0

  2022-06-29T11: 49: 58 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 11:49 sáng
  Câu trả lời

  Câu 2:

  chương trình gỗ;

  sử dụng crt;

  var a: số nguyên;

  bắt đầu

  clrscr;

  write (‘thanh ghi a:’); readln (a);

  nếu (a mod 3 = 0) và (a mod 5 = 0) thì viết ln (‘a là giá trị của 3 và 5’)

  else writeln (‘a không phải là số của 3 và 5’);

  đọc

  chấm dứt.

  Vấn đề 3:

  chương trình tam_giac;

  sử dụng crt;

  var a, b, c, s, p, cv: real;

  bắt đầu

  clrscr;

  write (‘thanh ghi a:’); readln (a);

  write (‘lưu b:’); readln (b);

  write (‘lưu c:’); readln (c);

  nếu (a + b> c) hoặc (a + c> b) hoặc (b + c> a) thì

  writeln (‘day là tam giác ba cạnh’);

  cv: = a + b + c;

  p: = (a + b + c) / 2;

  s: = sqrt (p * (pa) * (pb) * (pc));

  writeln (‘chu vi tam giác là:’, cv);

  writeln (‘tam giác:’, s);

  if (a + b <= c) or (b + c <= a) or (a + c <= b) then write ln ('not ba cạnh tam giác');

  đọc

  chấm dứt.

  Vấn đề 4:

  chương trình hay;
  sử dụng crt;
  var a, b, x: real;
  bắt đầu
  clrscr;
  writeln (‘nhap a:’); readln (a);
  write (‘nhập b:’); readln (b);
  if ((a = 0) and (b = 0)) then write (‘cùng một quy trình’)
  khác
  if ((a = 0) and (b <> 0)) then write (‘chưa biết’)
  khác
  bắt đầu
  x: = – b / a;
  write (‘thủ tục chứa x:’, x: 8: 2);
  đọc ;
  chấm dứt;
  chấm dứt.

  Câu hỏi 5:

  chương trình tối đa;
  sử dụng crt;
  var a, b, c, d: integer;
  bắt đầu
  clrscr;
  write (‘snap so a:’); readln (a);
  write (‘nhap so b:’); readln (b);
  write (‘nhap so c:’); readln (c);
  write (‘nhap so d:’); readln (d);
  if (a> b) and (a> c) and (a> d) then write ln (a, ‘is the best’);
  if (b> a) and (b> c) and (b> d) then writeln (b, ‘la cach tot nhat’);
  if (c> a) and (c> b) and (c> d) then writeln (c, ‘la cach tot nhat’);
  if (d> a) and (d> b) and (d> c) then writeln (d, ‘la cach tot nhat’);
  đọc
  chấm dứt.

  Câu hỏi 6:

  thời gian chương trình;

  sử dụng crt;

  var s: thực;

  bắt đầu

  clrscr;

  write (‘so phan tu cac phan tu:’); đọc (các);

  writeln (‘so phan tu la:’, s: 8: 2);

  writeln (‘kết quả là:’, s / 60: 8: 2);

  writeln (‘thời gian kết thúc là:’, (s / 60) / 60: 8: 2);

  đọc

  chấm dứt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.