Business is booming.

Tiếng Anh lớp 7, vui lòng làm câu 5 mm–.

0
Tiếng Anh lớp 7, vui lòng làm câu 5 mm–.

Câu trả lời ( )

 1. Uyenthu

  0

  2022-07-21T08: 36: 29 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:36 sáng
  Câu trả lời

  `1.` `đi`

  `to` thì hiện tại đơn giản căng thẳng: mỗi đêm

  `to` Cấu trúc của thì hiện tại đơn: (+) S + V (e / es)

  `to` We là chủ ngữ số nhiều, vì vậy go vẫn giữ nguyên.

  `2.` `để có` `được biết đến ”

  `à` Dấu hiệu của hiện tại hoàn hảo: kể từ khi

  `to` Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have / has + V3 + O

  `to` Chúng ta là một chủ ngữ số nhiều, vì vậy chúng ta nên sử dụng have.

  `3. ” Sẽ không` `sẽ`

  `to` Trình bày mã định danh đơn giản: mỗi ngày

  `to` Cấu trúc thì hiện tại đơn giản: (-) S + don’t / don’t + V_inf

  `to` Mr.Hung là một chủ ngữ số ít, do đó (không) nên được sử dụng.

  `4,` `đã làm việc ”

  `to` Chỉ quá khứ hoàn hảo: cho

  `to` Cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have / has + V3 + O

  `to` Tôi là chủ thể do đó phải có.

  `5.` `Có” / “được`

  `à` Dấu hiệu của hiện tại hoàn hảo: không bao giờ

  `to` Present perfect: (?) Have / Has + S + V3?

  `to` Bạn là chủ thể nên có.

 2. Huyenmi

  0

  2022-07-21T08: 36: 39 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:36 sáng
  Câu trả lời

  @Shin với bạn:

  1. đi. (bởi vì mỗi đêm là một dấu hiệu kể về hiện tại đơn giản)

  2 đã biết (vì từ từ là một dấu hiệu kể về hiện tại hoàn hảo)

  3 không đi (vì hàng ngày là một dấu hiệu hiện tại đơn giản)

  4 đã hoạt động (vì từ cho +1 lần là một dấu hiệu kể chuyện)

  5 Đã / đã từng (bởi vì từ từng là một dấu hiệu kể về hiện tại hoàn hảo)

  Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất ^^

Leave A Reply

Your email address will not be published.