Business is booming.

Tiếng Anh lớp 7 -… là nó? A: không, = cô gái có nói nhớ anh không? B: Ồ, cô ấy tên là Lan. cô ấy là học sinh mới A: = .. lớp

0
Tiếng Anh lớp 7 -… là nó? A: không, = cô gái có nói nhớ anh không? B: Ồ, cô ấy tên là Lan. cô ấy là học sinh mới A: = .. lớp

Câu trả lời ( )

 1. tonhi

  0

  2022-07-11T20: 13: 31 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:13
  Câu trả lời

  Đó là ai (hỏi ai đó)

  A: Her (the girl = cô ấy)

  A: Mà (lớp thuộc về cái nào trong mệnh đề tương đối, nó thuộc về lớp nào?)

  Where (nơi cô ấy sống, ở đâu được dùng để chỉ địa điểm)

 2. Giahan

  0

  2022-07-11T20: 13: 39 + 00: 00 07/11/2022 lúc 20:13
  Câu trả lời

  1 ai

  → sử dụng ai để thay thế tên chỉ người

  a: cô ấy

  → vì phần đầu tiên là cô gái, chúng tôi sử dụng cô ấy

  b: ai

  → chúng ta có một câu horu: lớp nào + S + to be + in? : dùng để hỏi ai đó đang học lớp gì

  a: ở đâu

  → where + do / does + S + V infinitive: dùng để hỏi ai đó đang ở đâu

Leave A Reply

Your email address will not be published.