Business is booming.

Sinh học lớp 9 Theo dõi di truyền một đàn trâu thấy: một con trâu đực trắng (1) lai với trâu cái đen (2) lần thứ nhất sinh ra con bê trắng (3) lần thứ hai sinh ra con bò cái.

0
Sinh học lớp 9 Theo dõi di truyền một đàn trâu thấy: một con trâu đực trắng (1) lai với trâu cái đen (2) lần thứ nhất sinh ra con bê trắng (3) lần thứ hai sinh ra con bò cái.

Câu trả lời ( )

 1. Thaophuobg

  0

  2022-07-25T05: 09: 27 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:09 sáng
  Câu trả lời

  – Vì (4), (5) đều đen nhưng sinh ra (6) bê trắng.

  → Màu đen trội hoàn toàn so với màu trắng. Tính trạng màu lông do gen lặn nằm trên một nhiễm sắc thể quy định.

  – Quy ước: Gen A – đen, gen a – trắng.

  – (6) trắng có kiểu gen aa, nhận 1 giao tử chứa một trong (4) và 1 giao tử chứa một trong (5)

  Mà (4), (5) đều có màu đen → Kiểu gen của (4), (5) là Aa.

  – (3) trắng có kiểu gen aa, nhận 1 giao tử chứa một trong (1) và 1 giao tử chứa một trong (2)

  Mà (2) là màu đen → Kiểu gen của (2) là Aa.

  – (1) Màu trắng có kiểu gen aa.

 2. minthue

  0

  2022-07-25T05: 09: 54 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:09 sáng
  Câu trả lời

  * Xét một cặp trâu $ (4) – (5) $, một con trâu đen lai với một con trâu đen sinh ra một con trâu trắng.
  $ → $ đen chiếm ưu thế hơn trắng
  Hiệp định:
  $ A: $ đen
  $ a: $ trống

  $ text {+ Cặp (1) – (2)} $:

  Trâu đen P cái ($ A- $) lai với trâu trắng đực ($ aa $) sinh ra con bê trắng ($ aa $)

  $ → $ nhận được 1 $ a $ alen từ bố

  $ ⇒ $ bò rừng cái dị hợp tử ($ Aa $)

  Bê đen (4) nhận alen $ A $ từ mẹ và $ a $ từ bố nên kiểu gen là dị hợp tử ($ Aa $)

  $ text {+ Cặp (4) – (5)} $

  Bê đen ($ Aa $) lai với bò đực đen (5) ($ A- $), con lai với bê trắng ($ aa $)
  $ → $ nhận 1 $ a $ alen từ bố, 1 $ a $ alen từ mẹ
  $ ⇒ $ Bò đực đen (5) cũng dị hợp tử ($ Aa $)

  Bê trắng (6) đồng hợp tử lặn ($ aa $)

Leave A Reply

Your email address will not be published.