Business is booming.

Một ngày chủ nhật ở nhà với mẹ, Hương hỏi mẹ: Mẹ ơi! Đã gọi là văn hóa tiên tiến thì không thể nói là mang đậm bản sắc dân tộc.

0
Một ngày chủ nhật ở nhà với mẹ, Hương hỏi mẹ: Mẹ ơi! Đã gọi là văn hóa tiên tiến thì không thể nói là mang đậm bản sắc dân tộc.

Câu trả lời ( )

 1. mainoc

  0

  2022-05-23T06: 13: 54 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:13 sáng
  Câu trả lời

  1, ý kiến ​​về tình huống trên là sai

  2,

  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo nên sức sống và bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị trường tồn, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là nói lên lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ của dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – xã hội – quê hương; nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình, đạo đức, siêng năng, sáng tạo trong công việc, tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống.

  Munz_tian ~~

 2. mocmien

  0

  2022-05-23T06: 13: 59 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:13 sáng
  Trả lời

  1. Ý kiến ​​trong tình huống trên vừa đúng vừa sai

  2.

  Nền văn hóa tiên tiến là hiện thân của tinh thần yêu nước, tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. vừa vì lợi ích của con người, vừa vì hạnh phúc và sự giàu có, tự do và đầy đủ. sự phát triển của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.

  Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo nên sức sống và bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị trường tồn, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đó là nói lên lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự chủ của dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – xã hội – quê hương; nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình, đạo đức, siêng năng, sáng tạo trong công việc, tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống

Leave A Reply

Your email address will not be published.