Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 9 16. Are you sure you said me? Tôi không nhớ ________ về điều này. A. said B. said C. said D. said

0
Môn Tiếng Anh lớp 9 16. Are you sure you said me? Tôi không nhớ ________ về điều này. A. said B. said C. said D. said

Câu trả lời ( )

 1. hoaianh

  0

  2022-06-18T04: 12: 54 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:12 sáng
  Câu trả lời

  ’16’. `B` đã được nói

  `->` callback + Ving: gọi lại

  `->` Câu bị động nên trở thành “đã được nói”

  ’17’. `C` như hai lần

  `->` So sánh bội số: as + much / many + name + as

  ’18’. Không ngủ ‘B’

  `->` sleepless night (n) thức suốt đêm

  ’19’. Giấy phép “A”

  `-> ‘a export permit (n) giấy phép xuất khẩu

  ’20’. `D` ni thứ hai của chúng tôi

  `->` Hoàn toàn đồng ý với “ni”: ni + bổ trợ khẳng định + S

  ’21’. `C` theo

  `->` theo hướng dẫn (v) làm theo hướng dẫn

Leave A Reply

Your email address will not be published.