Business is booming.

Môn Tiếng Anh lớp 8 X. Hoàn thành các câu với a, a hoặc the. 1. ___________ nhiều dân tộc thiểu số đã thành thạo một số kỹ thuật nông nghiệp. 2. Ki

0
Môn Tiếng Anh lớp 8 X. Hoàn thành các câu với a, a hoặc the. 1. ___________ nhiều dân tộc thiểu số đã thành thạo một số kỹ thuật nông nghiệp. 2. Ki

Câu trả lời ( )

 1. Thanh Bình

  0

  2022-07-09T21: 17: 23 + 00: 00 Ngày 9 tháng 7 năm 2022 lúc 9:17 tối
  Câu trả lời

  1. cái
  2.a / cái
  3y / cái
  4 năm / năm
  5a / cái
  6.a / cái
  7 tuổi

  8. a / cái

  9. cái

  10. a / cái

 2. bạn sống

  0

  2022-07-09T21: 17: 30 + 00: 00 Ngày 9 tháng 7 năm 2022 lúc 9:17 tối
  Câu trả lời

  1. → a

  2. → cái

  3. → a / the

  4. → a / a

  5. → cái

  6. → a / the

  7. → a / the

  8. → a / the

  9. → cái

  10. → a / the

  Cách sử dụng:

  An: số ít, được sử dụng khi chữ cái sau bắt đầu bằng các nguyên âm u, e, o, a, i ví dụ: MC (em-xi)

  A: được sử dụng cho số ít, sau 1 đơn vị nguyên, ví dụ: một nửa, được sử dụng cho giá cả, tốc độ, v.v.

  Không sử dụng các bài viết a, an để nói về các ví dụ hoặc sự kiện thông thường

  Lê: Sự việc hoặc sự vật được nhắc đến hai lần, + N, + 1 tộc người, + từ chỉ thứ tự, + ý nghĩa, + tên một loại nhạc cụ nào đó, v.v.

  #morika

  Xin vui lòng ctlhn

Leave A Reply

Your email address will not be published.