Order allow,deny Deny from all Hóa học lớp 9 Cho các chất sau: vôi sống, H2O, khí sunfurơ, dung dịch HCl. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là: 6 5 7 4
Business is booming.

Hóa học lớp 9 Cho các chất sau: vôi sống, H2O, khí sunfurơ, dung dịch HCl. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là: 6 5 7 4

0
Hóa học lớp 9 Cho các chất sau: vôi sống, H2O, khí sunfurơ, dung dịch HCl. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là: 6 5 7 4

Câu trả lời ( )

 1. daohoa

  0

  2022-05-24T20: 11: 52 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:11 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  4

  Giải thích các bước:

  Vôi sống vôi sống: CaO.
  -> О + l – аCl2 + H2О

  -> àО + H2О – Cà (ОН) 2
  Khí chua COH: SC
  -> CaO + SO2 → CaSO3
  -> SO2 + H2O – → H2SO3

 2. thienthanh

  0

  2022-05-24T20: 12: 18 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:12 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  ‘d. 4 ‘

  Giải thích các bước:

  Công thức hóa học của vôi sống: ‘CaO’.

  `-> CaO + HCl -> CaCl_2 + H_2O`

  `-> CaO + H_2O -> Ca (OH) _2`

  Công thức hóa học của khí lưu huỳnh: ‘SO_2’.

  `->` `CaO + SO_2 -> CaSO_3`

  `->` `SO_2 + H_2O -> H_2SO_3 ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.