Order allow,deny Deny from all Hóa học lớp 10 Hòa tan 6,3 g HNO3 vào nước thu được 500 ml dung dịch A. a / Tính pH của dung dịch A. c / Đổ 500 ml dung dịch Ba (OH) 2 0,2M vào dung dịch A.
Business is booming.

Hóa học lớp 10 Hòa tan 6,3 g HNO3 vào nước thu được 500 ml dung dịch A. a / Tính pH của dung dịch A. c / Đổ 500 ml dung dịch Ba (OH) 2 0,2M vào dung dịch A.

0
Hóa học lớp 10 Hòa tan 6,3 g HNO3 vào nước thu được 500 ml dung dịch A. a / Tính pH của dung dịch A. c / Đổ 500 ml dung dịch Ba (OH) 2 0,2M vào dung dịch A.

Câu trả lời ( )

 1. cobelolen

  0

  2022-07-25T05: 27: 59 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 05:27
  Câu trả lời

  Vui lòng tham khảo trước:

  ( begin {array} {l}
  một)\
  {n_ {HN {O_3}}} = dfrac {{6.3}} {{63}} = 0,1mol \
  {n _ {{H ^ +}}} = {n_ {HN {O_3}}} = 0,1 mol \
  { rm {[}}{H^ + }{rm{]}} = frac {{0,1}} {{0,5}} = 0,2M \
  pH = – log (0,2) = 0,699 \
  b) \
  KOH + HN {O_3} đến KN {O_3} + {H_2} O \
  {n_ {KOH}} = {n_ {HN {O_3}}} = 0,1 mol \
  {V_ {KOH}} = dfrac {{0,1}} {2} = 0,05l = 50ml \
  so với) \
  {n_ {Ba {{(OH)} _ 2}}} = 0,5 lần 0,2 = 0,1mol \
  {n_ {O {H ^ -}}} = 2 {n_ {Ba {{(OH)} _ 2}}} = 0,2 mol \
  {H ^ +} + O {H ^ -} đến {H_2} O \
  dfrac {{0,1}} {1} < dfrac {{0,2}} {1} Rightarrow O {H ^ -} text {dư} \
  {n_ {O {H ^ -} d}} = 0,2 – 0,1 = 0,1mol \
  { rm {[}}O{H^ – }{rm{] =}} dfrac {{0,1}} {{0,5 + 0,5}} = 0,1M \
  pOH = – log (0,1) = 1 \
  pH = 14 – 1 = 13
  end {array} )

Leave A Reply

Your email address will not be published.