Business is booming.

Giáo án Khoa học máy tính lớp 8: Tính chu vi và diện tích hình vuông và hình tròn Lưu ý: Khoa học máy tính, Khai báo biến Trợ giúp và không cần thiết = 1 Phiếu báo cáo

0
Giáo án Khoa học máy tính lớp 8: Tính chu vi và diện tích hình vuông và hình tròn Lưu ý: Khoa học máy tính, Khai báo biến Trợ giúp và không cần thiết = 1 Phiếu báo cáo

Câu trả lời ( )

 1. mytam

  0

  2022-07-25T05: 13: 55 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:13 sáng
  Câu trả lời

  Chương trình HINHTRON;

  sử dụng Crt;

  var r, a, dt, cv, dt2, cv2: real;

  bắt đầu

  clrscr;

  writeln (‘Hình ảnh’);

  write (‘Kinh R =’); readln (r);

  dt: = pi * r * r;

  cv: = 2 * pi * r;

  writeln (‘Tham số ảnh là:’, dt: 2: 2);

  writeln (‘Chu vi cua hinh la:’, cv: 2: 2);

  viết;

  writeln (‘Hình ảnh’);

  write (‘Căn chỉnh:’); readln (a);

  dt2: = a * a;

  cv2: = a * 4;

  writeln (‘Định dạng:’, dt2: 2: 2);

  writeln (‘Phạm vi:’, cv2: 2: 2);

  đọc ;

  Chấm dứt.

 2. huongtram

  0

  2022-07-25T05: 14: 08 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 5:14 sáng
  Câu trả lời

  chương trình bt;

  sử dụng Crt;

  Var

  a, r: số nguyên;

  bắt đầu

  clrscr;

  Write (‘Nhap phan tu hinh:’); readln (a);

  writeln (‘Chu vi hình vuông là:’, a * 4);

  writeln (‘Trường Hình ảnh là:’, a * a);

  write (‘Bắt đầu bắt đầu:’); readln (r);

  writeln (‘Chu vi cua hinh la:’, * r * 3,14: 5: 2);

  write (‘Hiển thị là:’, r * r * 3,14: 5: 2);

  Đọc ;

  Chấm dứt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.