Business is booming.

Đề Hóa Học Lớp 11 Câu 69. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu và Fe trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11,2 lít khí NO2 (đktc không phải là sản phẩm hóa học).

0
Đề Hóa Học Lớp 11 Câu 69. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu và Fe trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 11,2 lít khí NO2 (đktc không phải là sản phẩm hóa học).

Câu trả lời ( )

 1. huongtram

  0

  2022-05-27T01: 41: 20 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 1:41 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  % $ m_ {Cu} = 53,33 % $

  % $ m_ {Fe} = 46,67 % $

  $ n_ {HNO_3} = 1 mol $

  $ m_ {CuO} = 8g $

  $ m_ {Fe_2O_3} = 8 gam $

  Giải thích các bước:

  Gọi $ n_ {Cu} = a mol $; $ n_ {Fe} = b mol $

  Phương trình phản ứng:

  $ Cu + 4HNO_3 thành Cu (NO_3) _2 + 2NO_2 + 2H_2O $

  $ Fe + 6HNO_3 thành Fe (NO_3) _3 + 3NO_2 + 3H_2O $

  Theo phương trình:

  $ n_ {NO_2} = 2n_ {Cu} + 3n_ {Fe} = 2a + 3b = frac {11,2} {22,4} = 0,5 mol $

  Ta có một hệ phương trình:

  $ left {{{64a + 56b = 12} top {2a + 3b = 0,5}} right. $

  $ left {{{a = 0,1} top {b = 0,1}} right. $

  % $ m_ {Cu} = frac {0,1.64.100} {12} = 53,33 % $

  % $ m_ {Fe} = 100 – 53,33 = 46,67 % $

  $ n_ {HNO_3} = 2n_ {Cu (NO_3) _2} + 3n_ {Fe (NO_3) _3} + NO_2 = 2.0.1 + 3.0.1 + 0.5 = 1 mol $

  $ Cu (NO_3) _2 + 2NH_3 + 2H_2O to 2NH_4NO_3 + Cu (OH) _2 $

  $ Fe (NO_3) _3 + 3NH_3 + 3H_2O đến 3NH_4NO_3 + Fe (OH) _3 $

  $ Cu (OH) _2 thành CuO + H_2O $

  $ 2Fe (OH) _3 thành Fe_2O_3 + 3H_2O $

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố:

  $ n_ {CuO} = n_ {Cu (NO_3) _2} = 0,1mol $

  $ n_ {Fe_2O_3} = 0,5.n_ {Fe} = 0,05mol $

  $ m_ {CuO} = 0,1,80 = 8 gam $

  $ m_ {Fe_2O_3} = 0,05.160 = 8g $

Leave A Reply

Your email address will not be published.