Order allow,deny Deny from all Chuyên đề hóa học lớp 9 khi cho a gam Fe vào 400 mL dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu hỗn hợp gồm
Business is booming.

Chuyên đề hóa học lớp 9 khi cho a gam Fe vào 400 mL dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu hỗn hợp gồm

0
Chuyên đề hóa học lớp 9 khi cho a gam Fe vào 400 mL dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,2 gam chất rắn X. Nếu hỗn hợp gồm

Câu trả lời ( )

 1. Huyenmi

  0

  2022-06-20T20: 01: 16 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:01 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  MC (HCl) = 0,2 (M)

  Trong X: mFe dư = 1,12g; mFeCl2 = 5,08 (g)

  Trong Y: mMgCl2 = 1,9 g; mFeCl2 = 2,54g; MFe dư = 2,24 g

  Giải thích các bước:

  +) ag Fe + HCl

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

  Cho rằng Fe phản ứng hoàn toàn

  → Chất rắn thu được là FeCl2

  nH2 = nFeCl2 = 6,2: 127 = 0,0488 mol

  +) gam Fe và b gam Mg + HCl

  Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

  nH2 = 0,896: 22,4 = 0,04 mol <0,0488 mol

  → TUYỆT VỜI

  Như vậy khi ag Fe phản ứng với HCl thì Fe vẫn còn

  nHCl = 2nH2 = 0,08 mol

  MC (HCl) = 0,08: 0,4 = 0,2 (M)

  nFe p.ứ = nFeCl2 = nH2 = 0,04 mol

  MFe dư = 6,2 – 0,04. 127 = 1,12 (g)

  một = 0,04. 56 + 1,12 = 3,36 (g)

  Trong X:
  MFe dư = 1,12 g

  mFeCl2 = 6,2 – 1,12 = 5,08 (g)

  +) 3,36 (g) Fe và b (g) Mg phản ứng với HCl

  nCl = nHCl = 0,08 mol

  mY = mMg + mFe + mCl

  → mMg = 6,68 – 3,36 – 0,08. 35,5 = 0,48g

  → b = 0,48 gam

  nMgCl2 = mMg = 0,48: 24 = 0,02 mol

  Giữ nguyên tố Cl: nHCl = 2nFeCl2 + 2nMgCl2

  → nFeCl2 = 0,02 mol

  Trong Y:

  mMgCl2 = 0,02. 95 = 1,9g

  mFeCl2 = 0,04. 127 = 2,54g

  MFe dư = 6,68 – 1,9 – 2,54 = 2,24 g

 2. Uyenthu

  0

  2022-06-20T20: 02: 07 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:02 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời
  mon-hoa-hoc-lop-9-khi-cho-a-gam-fe-vao-400ml-dung-dich-hcl-sau-phan-ung-ket-thuc-dem-co-can-dung

Leave A Reply

Your email address will not be published.