Business is booming.

Chuyên đề Hóa học lớp 10 Cho công thức oxit cao nhất của nguyên tố X là X2O5 .trong hợp chất với hiđro X là 82,35% khối lượng. Chỉ định tên, vị trí và loại

0
Chuyên đề Hóa học lớp 10 Cho công thức oxit cao nhất của nguyên tố X là X2O5 .trong hợp chất với hiđro X là 82,35% khối lượng. Chỉ định tên, vị trí và loại

Để đáp ứng ( )

 1. Kimonan

  0

  2022-03-17T19: 23: 36 + 00: 00 Ngày 17 tháng 3 năm 2022 lúc 7:23 tối
  Để đáp ứng

  Để đáp ứng:

  Giải thích các bước:

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-cong-thuc-oit-cao-nhat-cua-nguyen-to-la-2o5-in-hop-chat-voi-hidro-chie

 2. minhtu

  0

  2022-03-17T19: 23: 48 + 00: 00 Ngày 17 tháng 3 năm 2022 lúc 7:23 tối
  Để đáp ứng

  Để đáp ứng:

  Giải thích các bước:

  Oxit cao nhất của X có công thức X2O5 → X thuộc nhóm VA.
  → Công thức cộng hợp một chất khí với H của X: XH3
  $ eqalign {
  & % X = {{Mx} over {Mx + 3,1}}. 100 % = 82,35 % cr
  & đến Mx = 14 cr} $
  → M là nitơ
  Nitơ nằm ở ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn

Leave A Reply

Your email address will not be published.