Business is booming.

Bài tập Hóa học lớp 8 7: Cho 100 gam dung dịch NaOH 8% vào 200 gam dung dịch HCl. một. Tính nồng độ% của dung dịch HCl đã phản ứng. b. Tính nồng độ phần trăm của

0
Bài tập Hóa học lớp 8 7: Cho 100 gam dung dịch NaOH 8% vào 200 gam dung dịch HCl. một. Tính nồng độ% của dung dịch HCl đã phản ứng. b. Tính nồng độ phần trăm của

Câu trả lời ( )

 1. cobexinhdep

  0

  2022-07-30T02: 19: 52 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:19
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  bảy)

  a) 3,65%

  b) 3,9%

  số 8)

  a) 400g

  b) 6,96%

  Giải thích các bước:

  Bài 7

  NaOH + HCl-> NaCl + H2O

  nNaOH = 100 × 8% / 40 = 0,2 (mol)

  nHCl = nNaOH = 0,2 (mol)

  a) C% HCl = 0,2 × 36,5 / 200 × 100 = 3,65%

  b)

  mdd spu = 200 + 100 = 300 g

  C% NaCl = 0,2 × 58,5 / 300 × 100 = 3,9%

  Bài 8

  nH2SO4 = 19,6% x100 / 98 = 0,2 (mol)

  2KOH + H2SO4-> K2SO4 + H2O

  0,4 0,2 0,2

  một)

  mdd KOH = 0,4 × 56 / 5,6% = 400g

  b)

  mdd spu = 400 + 100 = 500 g

  C% K2SO4 = 0,2 × 174/500 × 100 = 6,96%

 2. Kymlian

  0

  2022-07-30T02: 19: 57 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:19
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  bảy)

  C% HCl = 3,65%

  C% NaCl = 3,9%

  số 8)

  Giải thích các bước:

  bảy)

  nNaOH = 100,8% / 40 = 0,2 mol

  PTTH:

  NaOH + HCl → NaCl + H2O

  0,2 0,2 ​​0,2

  ⇒ C% HCl = 0,2, 36,5 / 200,100% = 3,65%

  C% NaCl = 0,2.58,5/(100+200).100%=3,9%

  số 8)

  m dd KOH = 400 g

  C% K2SO4 = 6,96%

  nH2SO4 = 100,19,6 / 98 = 0,2 mol

  PTTH:

  2KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O

  0,4 0,2 0,2

  mdd KOH = 0,4,56 / 5,6% = 400g

  C% K2SO4 = 0,2 174 / (400 + 100) .100% = 6,96%

Leave A Reply

Your email address will not be published.