23 Hậu Giang: Doanh nghiệp thành lập mới tăng 62% mới nhất

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong tháng 8 đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 69 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 489 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng gấp 4,6 lần về số doanh nghiệp và tăng gấp 2,1 lần về vốn đăng ký.

Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, tỉnh có 629 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 4.035 tỷ đồng, tăng 62% về số doanh nghiệp và tăng 154% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cấp mới 15 chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 2.934 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 328 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 170.271 tỷ đồng. Trong đó, có 257 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 20.717 tỷ đồng, 67 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 149.222 tỷ đồng và 4 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng số vốn đăng ký 332 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, bên cạnh các doanh nghiệp thành lập mới tăng cao thì các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) lũy kế thực hiện 8 tháng đầu năm nay đạt 22.782,46 tỷ đồng, tăng 17,92% so với cùng kỳ và đạt 67,08% kế hoạch (kế hoạch là 33.962 tỷ đồng). Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 14,82% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp với mức tăng 12,13%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 748,82%…

Sản lượng sản xuất một số sản phẩm tăng đột biến so với cùng kỳ như: Tôm đông lạnh sản lượng sản xuất được 3.854 tấn, tăng 44,18% so với cùng kỳ; thủy hải sản tăng 132,02%; sản xuất giày, dép da tăng 181% so với cùng kỳ…

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trong 8 tháng đầu năm đạt 34.495,78 tỷ đồng, tăng 24,29% so với cùng kỳ và đạt 80,22% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 434,74 triệu USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ và đạt 60,63% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước kế lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 đạt 9.259,2 tỷ đồng, đạt 105,89% dự toán Trung ương, đạt 80,86% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa 3.640,81 tỷ đồng, đạt 90,07% dự toán Trung ương, đạt 84,67% dự toán HĐND tỉnh giao.