195 Giáo án Thể dục Lớp 8 – Tuần 14 – Năm học 2011-2012 mới nhất

I/ MƯU TIÊU – YÊU CẦU :

1/ Nhảy cao:

– Biết cách thực tế nhảy 3-5 bước khi giậm nhảy trên đá, nếu đặt chân vào điểm giậm nhảy trên đá.

– Động tác này được thực hiện bằng cách nhảy đá 3-5 bước, bằng cách đặt chân lên điểm đá nhảy.

2/ Chạy ổn định :

– Biết chạy thực tế theo địa hình

– Thực hiện bố trí theo địa hình

* Nghiêm túc, rèn luyện sức mạnh, tổ chức kỷ luật.

II/ Đủ MỘT ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

– San Trường

– Kẻ VXP, SGV, đồng liệt quyền, cảc, xà, đồng, 4 củ đồng .

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

tài liệu6 trang , Chia sẻ: thiennga98 , Ngày: 03/11/2021 , Lượt xem: 12 , Đã theo dõi: 0Tải xuống

Bạn đang xem nội dung tài liệu TDTT Lớp 8 – Tuần 14 – Năm học 2011-2012để tải tài liệu về máy các bạn click vào nút TẢI XUỐNG trên máy
Tuaàn: 14( Tfáng 07/11- 11/12/2011) Tieát: 27 Ngaoy soaïn : 28/ 10/2011 Nhảy lên đá 3-5 bước nào, đặt chân vào điểm nhảy nào, nhảy nào trên đá. – Động tác này được thực hiện bằng cách nhảy đá 3-5 bước, bằng cách đặt chân lên điểm đá nhảy. 2/ Tính bền vững: – Biết cách làm cho thực tế chạy theo nền tảng – Làm cho thực tế chạy đúng theo nền tảng. II. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội Dung ĐL Phương Pháp – Tước Thượng MÔÛ ÑÁÑU: – Nhaän lôùp – Kieåm tra sè soá hoïc sinh – Khoûi ñoäng chung : Xoáy caùc khoùp, zoây caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang – Khởi nghiệp chuyên nghiệp : + Chạy viên đạn + Chạy viên đạn cao đùi + Chạy viên đạn sau + Chạy Gót trạc mông – Kieåm tra baøi nụ hôn: Thủy trạn đạn 3 đậm giậm đại lăng lăng ? – GV phò bieán noäi dung va yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy cao : – Ôn Đà 3 pần giậm jiậm jải lạng, dụ sóng động của giậm jượi – giậm jực lượng lăng. – Học: Giậm nhảy giữa bước và giậm nhảy tiếp đất như thế nào? 2/ Chạy nội dung : – Tham gia trò chơi : Người mới thứ 3 C. KEÁT THUÙC – Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. – Nhaän xeùt + Tuyeân dòông + Pheân – Hôùng daãn baøi taap veà nhaø cho HS 1. Nháy cao 2. Chạy nạng . – Daën doø – Xuoáng lôùp 10′ 1, 1, 4′ 2l/15m // // // 30′ 20′ 5′ 5′ 5′ 2′ 1′ 1′ 1′ – Hs : မိုန်း 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € GV – HS: Caùn söï baùo caùo sè soá cho GV, chuùc söùc khoeû – HS: Cán sèn sè Điều khiển – GV: Quansát hướng dẫn một € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS – HS: nhaän xeùt – GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs – GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. HS – HS chia thành 2 nhóm. có thể kiểm soát giao dịch. + Nam: Nhảy cao (Vân xà) + Nữ: Ôn khả những cái tắc bỗ nhảy (luyện trường không và xà) . – GV: Quan saùt – sûa sai Sau 8 mot đội liên kết, nội dung . , (r) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € – GV: Quan saùt, söûa sai – မိုင်န်န်န် taùc thöôøng maéc GV: မိုင်င်း – Đk cho hs quan saùt, nhaécạa – HS: ve ngang -à 4 haøng ngang HS: nhaän xeùt – GV: nhaän xeùt chung à keát luaän – GV: dẩn dẩn và thả nơng cho Hs chơi. – HS: Trò chơi phổ biến nhất. – HS: caùn sôï ñieàu khieån. – GV : quan saùt –nhaéc nhû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € về CS – GV nhaän xeùt tieát hoïc – GV: höôùng daãn daãn baøi veà nhaø cho HS -HS:Học tập làm bài tập về nhà, chuẩn bị cát, sử dụng các công cụ trong thời gian này. – GV: giaûi taùn – HS: khoeû Tuaàn: 14 ( Từ ngủ 7/11- 12/11/2011 ) Tiết: 28 Ngaøy soaïn: 28/10/2011 : – Biết cách thực hiện động tác nhảy 3-5 bước hòn đá và nhảy trên mặt đất. – Thực hiện được 3 – 5 bước nhảy qua đá và chạm đất 2/ Ổn định: – Biết cách thực hiện đúng luật đi thực tế – Cách di chuyển đúng theo luật chạy đất. *产品, góc 4 góc. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội Dung ĐL Phương Pháp – Tường Dhữp AMÔÛ ÑÁÑU: – Nhaän lôùp – Kieåm tra sè soá hoïc sinh – Khoûi ñoäng chung : Xoáy caùc khoùp, zoây caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang – Khởi động chuyên nghiệp : + Chạy bước nhỏ + Chạy tia nắng cao đùi + Chạy tia nắng + Chạy Gót trạn mông – Kieåm tra baøi thần: Em đã vô địch trại hè động của “Bước qua”? – GV phoå bieán noäi dung va yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy cao : Đà 3 – 5 pần giậm jải đá lùi qua xà và tại tường. – Cuûng coá: Thủ thải 4 giải cứu của cao phảno “Bước qua” ? 2/ Khởi động : – Luyện tập động tác năng động C. KEÁT THUÙC – Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. – Nhaän xeùt + Tuyeân dòông + Pheân – Hôùng daãn baøi taap veà nhaø cho HS 1. Nháy cao 2. Chạy nạng . – Daën doø – Xuoáng lôùp 10′ 1, 1, 4′ 2l x8 မို 2l/15m // // // // 2′ 1HS 1′ 30′ 20′ 5′ 5′ Nam 400m Nữ 350m 5′ 2′ 1 ‘ 1’ – Hs : မိုန်း 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV – HS: Caùn söï baùo caùo sè soá cho GV, chuùc söùc khoeû – HS;Cân nhắc nhaéc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS – HS: nhaän xeùt – GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs – GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. – GV: Nhắc lại kiến ​​thức về kĩ thuật nhảy cao cho HS kíp. – HS chia thành 2 nhóm. có thể kiểm soát giao dịch. + Tên gọi: Thực tế 3 – 5 bậc. + Phụ nữ: Bạn không có bất kỳ động tác nào. – GV: Quan saùt – sûa sai Sau 10 aùp, nội dung . , (r) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS – GV: Quan saùt, söûa sai – မမိုန်န်န် taùc thöôøng maéc (r) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € CS – HS: veà 4 haøng ngang – HS: nhaän xeùt – GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. – HS: Từ 4 hạng ngang à hạng trạn .(r) – GV: Quansát, ộng ộng – HS: caùn sōï ñieàu khieån. – GV : quan saùt –nhaéc nhoû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € về CS – GV nhaän xeùt tieát hoïc – GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS -HS:Lyệnh dụyền của quay lại, chuẩn bị bội cát, ứng dụng của tác hại sau – GV: giaûi taùn – HS: khoeê , / 2011 Chủ tịch Trần Văn Bình

Tệp đính kèm:

  • tài liệuTuần 14.doc