Làm thế nào để chuyển đổi độ C sang độ F? Trong công nghiệp và đời sống đường ống, việc đo nhiệt độ là một yêu cầu không thể thiếu. Có nhiều ứng dụng yêu cầu đo nhiệt độ chính xác. Tuy nhiên, hiện nay có hai đơn vị đo nhiệt độ được sử dụng nhiều đó là °C và °F. Việc sử dụng nhiều đơn vị nhiệt độ sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình đo đạc, giám sát. Trong bài chia sẻ này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách chuyển đổi đơn vị nhiệt độ đơn giản nhất.

Bạn đang xem: 60 độ f bằng bao nhiêu độ c

Bạn là M: 60 °F bằng bao nhiêu °C

Chúng tôi đã từng học cái này ở trường nhưng vì ít dùng nên không nhớ. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ, chúng ta không cần tìm công thức trên giấy. Bài chia sẻ này giúp bạn chuyển đổi độ F Áng chất độc Chuyển đổi °C sang °F một cách đơn giản nhất và ngược lại.

độ f độ c

lớp

Làm thế nào để chuyển đổi 1 độ C sang độ Fahrenheit? người phụ nữ không trung thực nhất

Làm thế nào để chuyển đổi độ C sang độ F? người phụ nữ không trung thực nhất

A- Đơn vị độ C đến từ đâu? cách đổi độ C sang độ F

°C, °C ha °C Ghế đẩu loại đơn vị là Nhiệt độ Mà chúng tôi sử dụng nhiều nhất. Đơn vị đo nhiệt độ này được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celѕiuѕ (1701–1744). Ông là người đầu tiên đề xuất hệ thống đo nhiệt độ dựa trên trạng thái của nước, trong đó 100 °C (212 °F) là nước lạnh xuống 0 °C (32 °F) là nước đóng băng ở áp suất khí quyển bình thường (môi trường tiêu chuẩn) vào năm 1742.

Xem Thêm: BẤM ĐIỂM CHUẨN ĐH Kiến trúc TP.HCM 17,15 đến 25,35

Ngày nay, độ C được sử dụng ở hầu hết các quốc gia. Trong đó có Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta cần chuyển đổi Bằng C sang Bằng F nhanh như thế nào.

Ta có công thức chuyển độ C sang độ F nhanh chóng:

°F = ( °C 1,8) + 32

Như :

Ở 0 °C, °F sẽ là: 32 °FỞ 10 °C, °F sẽ là 50 °F.

Dưới đây bạn sẽ thấy bảng giá trị chuyển đổi từ độ C sang độ F.

chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f
0 32 31 87,8 62 143,6 93 199,4 124 255.2 155 311 186 366.8 217 422.6
đầu tiên 33,8 32 89,6 63 145,4 94 201.2 125 257 156 312,8 187 368.6 218 424.4
2 35,6 33 91,4 64 147.2 95 203 126 258.8 157 314,6 188 370,4 219 426.2
3 37,4 34 93.2 65 149 96 204.8 127 260,6 158 316,4 189 372.2 220 428
4 39.2 35 95 66 150,8 97 206.6 128 262,4 159 318.2 190 374 221 429.8
5 41 36 96,8 67 152,6 98 208.4 129 264.2 160 320 191 375,8 222 431.6
6 42,8 37 98,6 68 154,4 99 210.2 130 266 161 321.8 192 377.6 223 433.4
7 44,6 38 100,4 69 156.2 100 212 131 267.8 162 323,6 193 379,4 224 435.2
số 8 46,4 39 102.2 70 158 101 213,8 132 269,6 163 325,4 194 381.2 225 437
9 48.2 40 104 71 159,8 102 215,6 133 271,4 164 327.2 195 383 226 438.8
Mười 50 41 105,8 72 161.6 103 217,4 134 273.2 165 329 196 384,8 227 440.6
1 1 51,8 42 107,6 73 163,4 104 219.2 135 275 166 330,8 197 386.6 228 442.4
thứ mười hai 53,6 43 109,4 74 165.2 105 221 136 276,8 167 332,6 198 388,4 229 444.2
13 55,4 44 111.2 75 167 106 222,8 137 278,6 168 334,4 199 390.2 230 446
14 57.2 45 113 76 168.8 107 224,6 138 280,4 169 336.2 200 392 231 447.8
15 59 46 114,8 77 170,6 108 226,4 139 282.2 170
338 201 393,8 232 449.6 16 60,8 47 116,6 78 172,4 109 228.2 140 284 171 339,8 202 395,6 233 451.4 17 62,6 48 118,4 79 174.2 110 230 141 285,8 172 341.6 203 397,4 234 453.2 18 64,4 49 120.2 80 176 111 231,8 142 287.6 173 343,4 204 399.2 235 455 19 66.2 50 122 81 177,8 112 233,6 143 289,4 174 345.2 205 401 236 456.8 20 68 51 123,8 82 179,6 113 235,4 144 291.2 175 347 206 402.8 237 458.6 21 69,8 52 125,6 83 181,4 114 237.2 145 293 176 348.8 207 404.6 238 460.4 22 71,6 53 127,4 84 183.2 115 239 146 294,8 177 350,6 208 406.4 239 462.2 23 73,4 54 129.2 85 185 116 240,8 147 296,6 178 352,4 209 408.2 240 464 24 75.2 55 131 86 186,8 117 242,6 148 298,4 179 354.2 210 410 241 465.8 25 77 56 132,8 87 188,6 118 244,4 149 300,2 180 356 211 411.8 242 467.6 26 78,8 57 134,6 88 190,4 119 246.2 150 302 181 357.8 212 413.6 243 469.4 27 80,6 58 136,4 89 192.2 120 248 151 303.8 182 359.6 213 415.4 244 471.2 28 82,4 59 138.2 90 194 121 249,8 152 305.6 183 361,4 214 417.2 245 473 29 84.2 60 140 91 195,8 122 251.6 153 307.4 184 363.2 215 419 246 474.8 30 86 61 141.8 92 197,6 123 253,4 154 309.2 185 365 216 420.8 247 476.6

,

Làm thế nào để chuyển đổi độ C sang độ F?

Đơn vị đo độ B- F lấy từ đâu? cách đổi độ f sang độ c

Fahrenheit hay Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736). Fahrenheit đã chọn số 0 trên thang nhiệt độ F của mình là nhiệt độ lạnh nhất của mùa đông năm 1708/1709, đó là một mùa đông khắc nghiệt ở quê hương Gdanik (Dan.ig) của ông. Có hai tiêu chuẩn của độ F là nhiệt độ điểm đóng băng và nhiệt độ nước tức là 32 độ F và 212 độ F. Điều này sẽ cho chúng ta nhiệt độ cơ thể con người là 98,6 độ F (37 độ C).

Công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C:

°C = (°F – 32) / 1,8

Như :

Nếu nó ở 5 độ F, thang độ C sẽ là -15 độ.Nếu nó ở 35 độ F, thang độ C sẽ là 1,7 độ C.

độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc độ f chất độc
0,0 -17,8 31,0 -0,6 62,0 16.7 93,0 33,9 124.0 51.1 155.0 68.3 186.0 85,6 217.0 102,8
1.0 -17.2 32,0 0,0 63,0 17.2 94,0 34,4 125.0 51,7 156.0 68,9 187.0 86.1 218.0 103.3
2.0 -16,7 33,0 0,6 64,0 17,8 95,0 35,0 126.0 52.2 157.0 69,4 188.0 86,7 219.0 103,9
3.0 -16.1 34,0 1.1 65,0 18.3 96,0 35,6 127.0 52,8 158.0 70,0 189.0 87.2 220.0 104,4
4.0 -15,6 35,0 1.7 66,0 18,9 97,0 36.1 128.0 53.3 159.0 70,6 190.0 87,8 221.0 105.0
5.0 -15,0 36,0 2.2 67,0 19.4 98,0 36,7 129.0 53,9 160.0 71.1 191.0 88.3 222.0 105.6
6,0 -14.4 37,0 2,8 68,0 20,0 99,0 37.2 130.0 54,4 161.0 71,7 192.0 88,9 223.0 106.1
7,0 -13,9 38,0 3.3 69.0 20.6 100,0 37,8 131.0 55,0 162.0 72.2 193.0 89,4 224.0 106,7
8,0 -13.3 39,0 3.9 70,0 21.1 101.0 38.3 132.0 55,6 163.0 72,8 194.0 90,0 225.0 107.2
9,0 -12.8 40,0 4.4 71.0 21.7 102.0 38,9 133.0 56.1 164.0 73.3 195.0 90,6 226.0 107,8
10,0 -12.2 41,0 5.0 72.0 22.2 103.0 39,4 134.0 56,7 165.0 73,9 196.0 91.1 227.0 108.3
11,0 -11.7 42,0 5.6 73.0 22,8 104.0 40,0 135.0 57.2 166.0 74,4 197.0 91,7 228.0 108,9
12,0 -11.1 43,0 6.1 74.0 23.3 105.0 40,6 136.0 57,8 167.0 75,0 198.0 92.2 229.0 109,4
13,0 -10.6 44,0 6,7 75,0 23,9 106.0 41.1 137.0 58.3 168.0 75,6 199.0 92,8 230.0 110.0
14,0 -10,0 45,0 7.2 76.0 24.4 107.0 41,7 138.0 58,9 169.0 76.1 200.0 93,3 231.0 110,6
15,0 -9,4 46,0 7,8 77.0 25,0 108.0 42.2 139.0 59,4 170.0
76,7 201.0 93,9 232.0 111.1 16,0 -8,9 47,0 8.3 78.0 25,6 109.0 42,8 140.0 60,0 171.0 77.2 202.0 94,4 233.0 111,7 17,0 -8.3 48,0 8,9 79.0 26.1 110.0 43.3 141.0 60,6 172.0 77,8 203.0 95,0 234.0 112.2 18,0 -7,8 49,0 9.4 80,0 26.7 111.0 43,9 142.0 61.1 173.0 78.3 204.0 95,6 235.0 112,8 19,0 -7.2 50,0 10,0 81,0 27.2 112.0 44,4 143.0 61,7 174.0 78,9 205.0 96,1 236.0 113.3 20,0 -6,7 51,0 10.6 82,0 27,8 113.0 45,0 144.0 62.2 175.0 79,4 206.0 96,7 237.0 113,9 21,0 -6.1 52,0 11.1 83,0 28.3 114.0 45,6 145.0 62,8 176.0 80,0 207.0 97,2 238.0 114,4 22,0 -5,6 53,0 11.7 84,0 28,9 115.0 46.1 146.0 63.3 177.0 80,6 208.0 97,8 239.0 115.0 23,0 -5,0 54,0 12.2 85,0 29.4 116.0 46,7 147.0 63,9 178.0 81.1 209.0 98,3 240.0 115,6 24,0 -4.4 55,0 12.8 86,0 30,0 117.0 47.2 148.0 64,4 179.0 81,7 210.0 98,9 241.0 116.1 25,0 -3,9 56,0 13.3 87,0 30.6 118.0 47,8 149.0 65,0 180.0 82.2 211.0 99,4 242.0 116,7 26,0 -3.3 57,0 13,9 88,0 31.1 119.0 48.3 150.0 65,6 181.0 82,8 212.0 100,0 243.0 117.2 27,0 -2,8 58,0 14.4 89,0 31,7 120.0 48,9 151.0 66.1 182.0 83.3 213.0 100,6 244.0 117,8 28,0 -2.2 59,0 15,0 90,0 32.2 121.0 49,4 152.0 66,7 183.0 83,9 214.0 101.1 245.0 118.3 29,0 -1,7 60,0 15.6 91,0 32,8 122.0 50,0 153.0 67.2 184.0 84,4 215.0 101,7 246.0 118,9 30,0 -1.1 61.0 16.1 92,0 33.3 123.0 50,6 154.0 67,8 185.0 85,0 216.0 102.2 247.0 119,4

C- Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ bằng Google.

Ngoài việc sử dụng công thức để chuyển đổi, chúng ta có thể sử dụng Google. Trên Google chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi bằng cách nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô tìm kiếm.