Trường TCCNTT Công Kỹ Nghệ Việt Tiến được thành lập theo Quyết định số 120/2001/QĐUB ngày 10/08/01 của UBND Thành Phố Đà Nẵng và văn bản số 7605/CTTB của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của…

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu,…

Nhà đào tạo : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  65 Nguyễn Lộ Trạch, Đà Nẵng, Q.Hải Châu Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến  Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Quận Hải châu,…